REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYCIĄGÓW I TRAS NARCIARSKICH W CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNYM „STADION”

 Serdecznie witamy! 

Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.
Dostosuj się dla własnego bezpieczeństwa do naszych wskazówek!


Regulamin Ogólny Wyciągów Narciarskich w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „STADION”:

1.       Korzystanie z wyciągów i tras narciarskich „STADION” odbywa się w godzinach otwarcia obiektu , tj. 10.00 – 21.00 i na podstawie wykupionego wcześniej karnetu (karty magnetycznej), zakup karty magnetycznej oznacza akceptację niniejszego regulaminu.(Właściciel obiektu zastrzega sobie prawo do zmiany godzin funkcjonowania obiektu bez podania przyczyny).
2.       Za kartę magnetyczną pobierana jest kaucja zwrotna.
3.       Prosimy o rozważne zakupienie punktów na kartach magnetycznych! Kasa nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane punkty.
4.       Zabronione jest przebywanie (lub jazda) na wyciągach i trasach osób w stanie nietrzeźwym lub po użyciu środków odurzających oraz wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
5.       Na wyciągach obowiązuje zakaz palenia.
6.       Wstęp na trasy narciarskie możliwy jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
7.       Na trasach narciarskich zabroniony jest ruch pieszych oraz zjazd na sankach lub innych pojazdach.
8.       Trasy narciarskie są jednokierunkowe.
9.       Osoby korzystające z wyciągów wsiadają i wysiadają tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach dostosowując się tym samym do zasad wg. jakich funkcjonują te urządzenia.
10.   Jeśli wyciąg zatrzyma się w trakcie trwania jazdy, należy zachować spokój i czekać na wznowienie ruchu lub wskazówki obsługi.
11.   Osoby do ukończenia 16 roku życia obowiązane są używać kasków ochronnych w czasie     jazdy na nartach bądź snowboardzie.
12.   Należy przestrzegać regulaminu korzystania z kart magnetycznych. Za ominięcie bramki i nieskasowanie karnetu, obsługa wyciągu może zabrać kartę i klient nie będzie miał możliwości zwrotu kaucji oraz należności za niewykorzystane przejazdy.
13.   Przez bramkę, przy wykorzystaniu jednego otwarcia może przejść tylko jedna osoba.
14.   Obsługa ma prawo usunąć z terenu ośrodka narciarskiego „STADION” osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem działania środków odurzających, a także osoby nie przestrzegające regulaminu.
15.   Szkolenia narciarskie , umieszczanie reklam, ulotek lub jakakolwiek działalność gospodarcza na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „STADION” bez zgody osób zarządzających jest zabronione!
16.   Korzystający z wyciągu, który przy kontroli z jakichkolwiek powodów nie może okazać ważnej karty magnetycznej uważa się za jadącego bez ważnego biletu wstępu.
17.   Osoby przebywające na stacji narciarskiej odpowiedzialne są nie tylko za własne zachowanie, lecz również za działanie sprzętu narciarskiego i snowboardowego, który używają.
18.   Każdy, kto złamie zasady obowiązujące na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „STADION” może zostać usunięty z terenu obiektu.

Wyciąg "talerzykowy"

Regulamin Korzystania z Wyciągów Orczykowych:

1.       Po przejściu bramki należy ustawić się w wyznaczonym miejscu podczepienia i poczekać na orczyk.
2.       Przejazd uważa się za rozpoczęty, gdy bilet został skasowany w urządzeniu wejściowym (bramce) i narciarz/ snowboardzista wszedł na peron jazdy celem zajęcia miejsca na orczyku.
3.       Na orczyku „talerzykowym” może jechać tylko jedna osoba wyjątek stanowi orczyk podwójny typu „kotwica” gdzie jednocześnie mogą jechać dwie osoby.
4.       Kijki należy trzymać w jednej ręce ( pasek kijka nie może być na ręce).
5.       Należy jechać wyznaczonym śladem, nie wolno „slalomować” na trasie podjazdu.
6.       Nie chwytać na trasie pustych orczyków, nie wyczepiać się na trasie podjazdu.
7.       Orczyk należy spokojnie wypuścić za ostatnią podporą (w strefie wysiadania).
8.       Nie wolno puszczać orczyka przed strefą wysiadania.
9.       W strefie wysiadania zabrania się rzucania orczykiem bądź jego „rozkołysania”.
10.   Przy wysiadaniu należy opuścić tor jazdy w nakazanym kierunku.
11.   Nie wolno zatrzymywać się w górnej strefie  toru jazdy (w miejscu wysiadania), należy go jak najszybciej opuścić.
12.   Zabrania się kontynuowania jazdy poza strefą wysiadania.
13.   Wyciąg może być zatrzymany z powodu awarii lub złych warunków atmosferycznych.
14.   Po zatrzymaniu wyciągu, należy czekać na polecenia obsługi.

Korzystający z wyciągu zobowiązany jest:

      1.  Sprawdzić czy otrzymał właściwą kartę magnetyczną.
2. Zachować kartę magnetyczną w czasie jazdy aż do opuszczenia wyciągu, okazywać ją na żądanie personelu.
3. Stosować się do przepisów porządkowych i poleceń obsługi a także do informacji znajdujących się na tablicach, trasach wyciągów i trasach zjazdowych.

Wyciąg "kotwica"

Zasady korzystania z tras narciarskich:

1.       Wszyscy narciarze i snowboardziści zobowiązani są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych oraz czynnych trasach.
2.       Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami takimi jak : linie lasu, brzegi nasypów lub oznaczone siatkami, fladrami, znakami ograniczającymi i innymi.
3.       Narciarze i snowboardziści powinni także spodziewać się i omijać na trasie inne przeszkody, takie jak: hydranty i armatki systemu zaśnieżania, lampy oświetleniowe i inne sztuczne przeszkody.
4.       Podczas jazdy wieczornej i nocnej nakazuje się korzystanie wyłącznie z oświetlonych, czynnych tras.
5.       Osoby uprawiające narciarstwo i snowboarding zobowiązane są do przestrzegania reguł bezpiecznego narciarstwa i snowboardingu, a w szczególności:
·         Zachowania się w taki sposób, by nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby.
·         Zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.
·         Wybierania takiego toru jazdy by uniknąć zderzenia z innym zjeżdżającym, znajdującym się przed nim.
·         Wyprzedzania tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu wystarczającą przestrzeń dla wszystkich jego manewrów.
·         Wjeżdżania na trasę zjazdu lub po zatrzymaniu – znowu ruszania, po uprzednim sprawdzaniu czy można to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.
·         Unikania zatrzymań na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku należy usunąć się z toru jazdy tak szybko, jak to możliwe.
·         Podchodzenia lub schodzenia wyłącznie poza granicami trasy zjazdowej.
·         Przestrzegania znaków narciarskich umieszczonych na trasie zjazdowej.
·         W razie zauważenia wypadku, każdy kto znajdzie się w pobliżu, winien zabezpieczyć to miejsce i służyć poszkodowanemu pomocą.
·         Każdy uczestnik wypadku; sprawca, poszkodowany lub świadek jest zobowiązany podać służbom ratowniczym swoje dane osobowe.
6.       Zaleca się zapoznanie z Regulaminem, Kodeksem Narciarskim zawierającym obowiązujące na trasach narciarskich reguły ustalone przez Międzynarodową Federację Narciarską ( FIS ) .

Działania ratownicze w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „STADION”:

1.      1.  Działania ratownicze prowadzone są przez: ratowników medycznych.
2. Zauważony wypadek należy zgłosić do ratownika dyżurnego lub obsługi.
3. Telefony alarmowe:
·         999 – Pogotowie Ratunkowe
·         112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego
4. Osoby znajdujące się na terenie naszego ośrodka narciarskiego mają bezwzględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa zespołom wykonującym działania ratownicze.

UWAGA!!! Pojazdy silnikowe na trasach narciarskich:

1. Zabrania się wjazdu na narciarskie trasy zjazdowe wszelkich pojazdów silnikowych, za wyjątkiem:
·    Uprzywilejowanych pojazdów: służb ratowniczych, policji, służb ochrony przyrody – zaopatrzonych w sygnały świetlne w kolorze niebieskim i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie.
·    Pojazdów obsługi stacji narciarskiej – wyposażonych w ostrzegawczą sygnalizację świetlną w kolorze żółtym oraz sygnalizację dźwiękową.
2. Osoby znajdujące się na trasie zjazdowej mają obowiązek ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego przez ustąpienie mu pierwszeństwa przejazdu.